© 2019 by Samyama Ioga.                                                                                                                                                                             samyamaioga@gmail.com